Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors

Våra drönartjänster  

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Pilot

Termografering av fjärrvärme- och fjärrkylanät  

I samarbete med Termisk systemteknik utför vi drönarburen flygtermografering av fjärrvärmenät. Genom Sinfra finns ramavtal för detta. Den analys och visualisering av nätets status, som vi levererar, ger kunden möjlighet att snabbt och enkelt lokalisera energiförluster på grund av läckor eller bristande isolering. Vid uppförande av nya nät finns även möjlighet att utföra flygtermografering under anläggningsarbetet. Detta för att säkerställa kvalitet i material och utförd installation. 

Gerdes solutions har som enda bolag generellt tillstånd för termografering av fjärrvärmenät i tätbebyggt område med drönare över 4 kg. 

Såväl drönare som värmekamera opereras av certifierad termograför 

Vi erbjuder även drönarburen termografering av fjärrkylanät. 

 
Inspektion av fukt i "platta tak"

I samarbete med Termisk systemteknik utför vi inspektion av fuktinträngning i släta tak med mjuk beläggning som t.ex. takpapp. Hur det går till visas i denna länk https://youtu.be/WQs3KCY4LDY

Laserpunktmoln

Med hjälp av drönare utrustad med LiDAR skapar vi laserpunktmoln. 

3D-scanning

I samarbete med Spotscale skapar vi mätbara 3D-modeller av byggnader och konstruktioner. För att inspektera en yta mer ingående är det möjligt att zooma in och få tillgång till högupplösta foton på det specifika området. Materialet ger en tydlig överblick och möjlighet till grundlig utvärdering. Maximal upplösning i den slutgiltiga 3D-modellen är 2 mm/pixel och den maximala upplösningen i inspektionsverktyget är högre än 1 mm/pixel, vilket gör att t.ex. sprickor och infästningar kan inspekteras. 

Vi skapar även termiska 3D-modeller, som t.ex. kan användas för utvärdering av energiläckage och fuktinträngning.  

Exempel på 3D-modeller visas i denna länk https://demo.spotscale.com/

Insamling av RGB- och IR-data för inspektion av byggnader/konstruktioner

Vi levererar bildmaterial från alla typer av byggnader och konstruktioner med en maximal upplösning högre än 1 mm/pixel, vilket gör att t.ex. sprickor och infästningar kan inspekteras. 

Med hjälp av värmekamera skapar vi underlag för utvärdering av bl.a. isolering, ventilationsutblås och luftläckage i byggnader och konstruktioner. Leverans kan antingen ske i form av en rapport eller som .SEQ-filer för kunden att själv analysera. 

Ortofoto

Vi levererar georefererade ortofoton för alla typer av användningsområden.  

Flygning med kundens utrustning/sensorer

Våra drönare kan integreras med många typer av utrustning och sensorer. Vi tillhandahåller pilot, drönare och sensoroperatör för kommersiella mätningar, forskningsändamål mm med uppdragsgivarens mätutrustning och utifrån dennes behov.  

Dokumentation av trånga och svårtillgängliga utrymmen

Med hjälp av Elios 2 och 3 erbjuder vi drönarburen dokumentation av trånga och svårtillgängliga utrymmen som t.ex. kulvertar och cisterner.  

Flygning med sensorer som Flir A655, A6700, GF320 enligt kundens behov

Film & foto


Utveckling

Utveckling av drönare för specifika ändamål


Konsultation

Vid val av drönare

Vid val av sensorer

För framgångsrik och ändamålsenlig kombination av sensor och drönare


Detta är ett axplock av vad vi, tillsammans med våra samarbetspartners, erbjuder. Kom gärna till oss med era funderingar och de specifika utmaningar ni står inför, så ser vi på möjligheten att vara er till hjälp. Kontakta oss gärna för mer information!  
Our drone services

We offer services in the following areas:

Pilot

District heating and cooling thermography

In collaboration with Termisk systemteknik, we offer drone-borne thermography of district heating networks. The analysis and visualization of the network's status enables the customer to quickly and easily locate energy losses due to leaks or insulation failure. When building new district heating networks, we also offer aerial thermography during the construction work. This to ensure quality in materials and installation.

Gerdes solutions is the only company that has a general permit for thermography of district heating networks in populated areas with drones over 4 kg.Both drones and thermal cameras are operated by certified thermographers.

We also offer drone-borne thermography of remote cooling networks.

Moisture inspection on "flat roof"

In collaboration with Termisk systemteknik, we offer inspection of moisture on flat roofs with soft coating such as roofing felt. How it works is shown in this link https://youtu.be/WQs3KCY4LDY

Laser point clouds

Using drones equipped with LiDAR, we create laser point clouds.

3D-models

In collaboration with Spotscale, we create measurable 3D-models of buildings and constructions. To inspect an area in detail, it is possible to zoom in and access high-resolution photos of the specific area. The material provides a clear overview and opportunity for thorough inspection. The maximum resolution in the final 3D-model is 2 mm/pixel and the maximum resolution in the inspection tool is higher than 1 mm/pixel, which means that e.g. cracks and fixings can be inspected. 

We also create thermal 3D models, which can be used for evaluation of energy leakage and moisture.

Examples of 3D-models are shown in this link https://demo.spotscale.com/

Collection of RGB and IR data for inspection of buildings / structures

We supply image material from all types of buildings and structures with a maximum resolution higher than 1 mm / pixel, which means that e.g. cracks and attachments can be inspected.

With the help of a thermal camera, we create a basis for evaluation of e.g. insulation, ventilation and air leakage in buildings and structures. Delivery can either take the form of a report or as .SEQ files for the customer to analyze themselves.

Orthophoto

We supply georeferenced orthophotos for all types of applications.

Flight with the customer's equipment / sensors

Our drones can be integrated with many types of equipment and sensors. We provide pilot, drones and sensor operator for commercial measurements, research purposes, etc. with the client's measuring equipment and based on his needs.

Documentation of small and inaccessible spaces

With the help of Elios 2, we offer drone-borne documentation of small and inaccessible spaces such as culverts and cisterns.

Flight with sensors such as Flir A655, A6700, GF320 according to customer needs

Film & photo

Development

Development of drones for specific purposes


Consultation

When choosing drones

When selecting sensors

For successful and efficient combination of sensor and droneThis is a selection of the services we, together with our partners, offer. Feel free to come to us with your questions and the specific challenges you face, and we will look at the opportunity to find a solution for you. Please contact us for more details!