Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors

Om oss 

Gerdes solutions har funnits sedan 2018, men dess grundare och VD, Gustav Gerdes, har mer än 10 års erfarenhet från drönarbranschen. Bolaget är specialiserat på att genomföra avancerade flygningar med sensorer av hög kvalitet, som Flirs automationskameror. Ambitionen är att alltid erbjuda rätt utrustning och utförande utifrån kundens syfte och behov. För att möjliggöra kundleveranser och helhetslösningar av högsta kvalitet har Gerdes solutions utvecklade samarbeten med de främsta inom bl.a. termografi och 3D-modellering. 

På Gerdes solutions vill vi alltid sätta säkerheten främst. Därför är våra större drönare utrustade med redundanta system och fallskärm.

Gerdes solutions är registrerad drönaroperatör och innehar följande tillstånd från Transportstyrelsen: 

  • Generisk operativ auktorisation enligt SORA för flygning i tätbebyggt område  
  • Specifik operativ auktorisation enligt PDRA G02 för flygning BVLOS 
  • Cross border
  • Drönarkort A1/A2/A3 

Vid uppdrag som kräver ytterligare tillstånd har vi hög kompetens och stor erfarenhet av att söka det från Transportstyrelsen och motsvarande myndighet i andra aktuella EU-länder.

Genom CoverDrone har Gerdes solutions flygansvarsförsäkring, som med god marginal uppfyller kraven i Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) 785/2004.  


Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy.pdf (107.46KB)
Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy.pdf (107.46KB)
Miljöpolicy
Miljöpolicy.pdf (71KB)
Miljöpolicy
Miljöpolicy.pdf (71KB)

Partners

Era Marine

Fluxsense

Linjebesiktning

Spotscale

Termisk systemteknikAbout us

Gerdes solutions was established 2018, but its founder and CEO, Gustav Gerdes, has more than 10 years of experience from the drone business. The company specializes in conducting advanced flights with high-quality sensors, such as Flir's automation cameras. The ambition is to always offer the right equipment and execution based on the customer's purpose and needs. In order to enable  complete solutions of the highest quality, Gerde's solutions have developed collaborations with the foremost in e.g. thermography and 3D modeling.

At Gerde's solutions, we always want to put safety first. Therefore, our larger drones are equipped with redundant systems and parachutes.

Gerde's solutions is a registered drone operator at the Swedish Transport Agency and holds a European A2 dronelicense. For assignments that require it, we also apply for operational authorization for flying in the specific category.

Gerdes solutions is a registered drone operator and holds the following permits from the Swedish Transport Agency:

  • Generic operational authorization according to SORA for flight in populated areas
  • Specific operational authorization according to PDRA G02 for flight BVLOS
  • Cross border
  • Drone license A1/A2/A3

In the case of assignments that require additional permission, we have high competence and extensive experience in applying for it from the Swedish Transport Agency and the corresponding authority in other relevant EU countries.

Through CoverDrone, Gerdes solutions has air liability insurance, which by a good margin meets the requirements of Regulation (EC) 785/2004 of the European Parliament and of the Council.