Gerdes solutions AB

solutions for flying sensors

Våra tjänster  

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Pilot

Termografering av fjärrvärme- och fjärrkylanät  

I samarbete med Termisk systemteknik utför vi drönarburen flygtermografering av fjärrvärmenät. Genom Sinfra finns ramavtal för detta. Den analys och visualisering av nätets status, som vi levererar, ger kunden möjlighet att snabbt och enkelt lokalisera energiförluster på grund av läckor eller bristande isolering. Vid uppförande av nya nät finns även möjlighet att utföra flygtermografering under anläggningsarbetet. Detta för att säkerställa kvalitet i material och utförd installation.

Vi erbjuder även drönarburen termografering av fjärrkylanät. 

Inspektion av fukt i "platta tak"

I samarbete med Termisk systemteknik utför vi inspektion av fuktinträngning i släta tak med mjuk beläggning som t.ex. takpapp. Hur det går till visas i denna länk https://youtu.be/WQs3KCY4LDY

3D-scanning

I samarbete med Spotscale skapar vi mätbara 3D-modeller av byggnader och konstruktioner. För att inspektera en yta mer ingående är det möjligt att zooma in och få tillgång till högupplösta foton på det specifika området. Materialet ger en tydlig överblick och möjlighet till grundlig utvärdering. Maximal upplösning i den slutgiltiga 3D-modellen är 2 mm/pixel och den maximala upplösningen i inspektionsverktyget är högre än 1 mm/pixel, vilket gör att t.ex. sprickor och infästningar kan inspekteras. Exempel på 3D-modeller visas i denna länk https://demo.spotscale.com/

Flygning med forskningssensorer

Flygning med sensorer som Flir A655, A6700, GF320 enligt kundens behov

Film & foto


Utveckling

Utveckling av drönare för specifika ändamål


Konsultation

Vid val av drönare

Vid val av sensorer

För framgångsrik och ändamålsenlig kombination av sensor och drönare

Utbildning - teoretisk och praktisk utbildning för drönarpiloter


Detta är ett axplock av vad vi, tillsammans med våra samarbetspartners, erbjuder. Kom gärna till oss med era funderingar och de specifika utmaningar ni står inför, så ser vi på möjligheten att vara er till hjälp. Kontakta oss gärna för mer information!  

Our services

We offer services in the following areas:

Pilot

District heating and cooling thermography

In collaboration with Termisk systemteknik, we offer drone-borne thermography of district heating networks. The analysis and visualization of the network's status enables the customer to quickly and easily locate energy losses due to leaks or insulation failure. When building new district heating networks, we also offer aerial thermography during the construction work. This to ensure quality in materials and installation.

We also offer drone-borne thermography of remote cooling networks.

Moisture inspection on "flat roof"

In collaboration with Termisk systemteknik, we offer inspection of moisture on flat roofs with soft coating such as roofing felt. How it works is shown in this link https://youtu.be/WQs3KCY4LDY

3D-models

In collaboration with Spotscale, we create measurable 3D-models of buildings and constructions. To inspect an area in detail, it is possible to zoom in and access high-resolution photos of the specific area. The material provides a clear overview and opportunity for thorough inspection. The maximum resolution in the final 3D-model is 2 mm/pixel and the maximum resolution in the inspection tool is higher than 1 mm/pixel, which means that e.g. cracks and fixings can be inspected. Examples of 3D-models are shown in this link https://demo.spotscale.com/

Flight with research sensors

Flight with sensors such as Flir A655, A6700, GF320 according to customer needs

Film & photo

Development

Development of drones for specific purposes


Consultation

When choosing drones

When selecting sensors

For successful and efficient combination of sensor and drone

Training - theoretical and practical training for drone pilots


This is a selection of the services we, together with our partners, offer. Feel free to come to us with your questions and the specific challenges you face, and we will look at the opportunity to find a solution for you. Please contact us for more details!